fbpx

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР (ОФЕРТА) НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Справжній Публічний договір (далі – Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію ТОВ «МЕДКОМПАНІ ГРУП» -надалі «Виконавець» на сайті https://endotraining.com.ua/, з надання Інформаційних послуг фізичним особам (далі – Замовник) на перерахованих нижче умовах шляхом забезпечення участі Замовника у заході(ах) публічного характеру, які оранізовуються Виконавцем (зборах, конгресах, конференціях, мітингах, семінарах, бізнес-показах, майстер-класах, виставках і т.д.) та шляхом купівлі перегляду живих трансляцій (стрімів) та/або відеозаписів, участі у вебінарах тощо.
1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником всіх її умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти між сторонами двосторонній письмовий договір на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.
1.3. Даний Публічний договір на надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованою) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.
1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.
1.5. Виконавець і Замовник підтверджують, що цей Договір не укладається під впливом тяжких для них обставин; укладення договору відповідає їх дійсним інтересах; волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі; вони вільно володіють українською мовою, що дало їм можливість прочитати цей договір та правильно зрозуміти його сутність; умови договору їм зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін; договір не приховує іншого правочину, не носить характеру уявного чи удаваного правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
2.1 З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
Оферта – справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.
Сайт – інтернет-сайт https://endotraining.com.ua/, який використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного Договору.
Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті, з надання участі Замовника в Заході/Заходах
Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти та усіх її умов шляхом здійснення дій по 100% попередній оплаті Інформаційної послуги.
Виконавець – ТОВ «МЕДКОМПАНІ ГРУП» або інша фізична та / або юридична особа, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
Замовник – особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.
Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається як Акцепт цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі, або форматі з’їду, майстер-класу, конференції за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату.
3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів пропонованих Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Оплатити» «Прийняти участь» «Замовити», які включають в себе:
– оплата електронними грошима;
– оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
– іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.
3.4. Сторони погоджуються з тим, що у відповідності до п. 3 ст. 13 Закону України “Про електронну комерцію” від 03.09.2015 № 675-VIII Виконавець після здійснення Замовником оплати за цією Офертою через сервіс переказу коштів LiqPay відповідно до умов цього договору надсилає Замовнику на його електронну адресу сформований через надавача платіжних послуг/оператора платіжної системи електронний документ, квитанцію або інший документ із зазначенням дати здійснення розрахунку, що підтверджує факт оплати Замовником Інформаційних послуг для подальшого перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ
4.1. Виконавець надає доступ Замовнику до Інформаційної послуг, розміщеним на Сайті, надає доступ для участі в Заході/Заходах, за умови 100% передоплати цієї послуги.
4.2. Види і способи оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.
4.3. Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн вебінарі.
4.4. У разі, якщо протягом 3 робочих днів Замовник по тій або іншій причині не отримав підтвердження участі, йому необхідно звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою: info@endotraining.com.ua
4.5. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення Заходу/Заходів в термін, зазначений на Сайті,
4.7. Справжня оферта має силу акта про надання слуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акта.
4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в Заході/Заходах без повернення внесеної плати, в разі порушення ним правил поведінки під час Заходу/Заходів. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників, реклама, надання рекламної, ознайомлювальної інформації з метою популяризації свого бренду, послуг, торгівельної марки, продукції, закладу, без попередньої угоди з Виконавцем, нецензурні висловлювання і т.п.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.
5.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Оферті, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
5.3. Отримуючи від Виконавця Інформаційні послуги за договором, в тому числі доступ до перегляду Заходу/Заходів в режимі відео-конференції, онлайн-трансляції або вебінару за плату або придбання відеозапису вебінару за плату Замовник зобов’язується без згоди Виконавця та/або автора жодним чином не копіювати, не відтворювати, не поширювати, не адаптувати, не перероблювати та не розповсюджувати відповідні матеріали, як об’єкти права інтелектуальної власності, у будь-яких джерелах. Замовник несе відповідальність за порушення авторських і суміжних прав осіб, що зображені на відеозаписах, відповідно до закону.
5.4. Отримуючи від Виконавця Інформаційні послуги за договором, в тому числі доступ до перегляду Заходу/Заходів в режимі відео-конференції, онлайн-трансляції або вебінару за плату або придбання відеозапису вебінару за плату Замовник зобов’язується не використовувати жодними рекламними засобами будь-які рекламні матеріали виробників лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації та інших виробів медичного призначення без попереднього письмового погодження від Виконавця. За порушення умов цього пункту Договору Замовник несе відповідальність у вигляді негайного виключення з числа користувачів Сайту та припинення надання інформаційних послуг за Договором без будь-яких компенсацій з боку Виконавця та без повернення внесеної плати. Повторна реєстрація можлива лише на умовах цього Договору.

6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця (і \ або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.
6.2. Договору, термін виконання зобов’язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.
6.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.