fbpx

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА про надання рекламно-інформаційних послуг

м. Київ                                                                                                                                                                                                                                                                       «23» березня 2021 року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДКОМПАНІ ГРУП», в особі директора Коліушка Євгена Володимировича, що діє на підставі Статуту, надалі – Виконавець з однієї сторони, та будь-яка фізична чи юридична особа, яка замовляє рекламно-інформаційні послуги, надалі -Замовник, а разом – Сторони, складають договір про надання рекламно-інформаційних послуг.

 

Даний договір-оферта вважається укладеним після сплати Замовником попереднього платежу за надання рекламних послуг Виконавцем.

Терміни, які використовуються у цьому договорі:

 

Оферта – чинний документ (публічна оферта), який передбачає пропозицію на розміщення рекламно-інформаціонних матеріалів у мережі Інтернет, опублікований у вільному доступі для користувачів веб-сайту: https://endotraining.com.ua (далі – веб-сайт).

Акцепт оферти – попередня оплата послуг Замовником (відповідно до пункту ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України). Акцептування Замовником договору-оферти означає, що він повністю згоден з усіма положеннями цього договору-оферти.

Користувач – відвідувач інформаційних ресурсів веб-сайту.

Рекламне місце – місце, виділене в дизайні веб-сайту для розміщення (показу) рекламних матеріалів.

Рекламне оголошення, реклама – рекламний блок, який може містити рекламну інформацію і/або посилання, надані Замовником у рамках певної рекламної кампанії для просування у мережі Інтернет через веб-сайт відповідно до умов договору-оферти.

Посилання – включене в рекламне оголошення текстове посилання, яке переадресує за допомогою кліка користувачів до інформаційного ресурсу (сайту) в мережі Інтернет, окрему сторінку (URL), яку вказує Замовник для рекламного оголошення, або на спеціальну інтернет-сторінку, яка містить надану Замовником для рекламного оголошення інформацію.

Рекламна кампанія – сукупність замовлених Замовником рекламних оголошень, відповідно якої здійснюється надання послуг. Кожна рекламна кампанія може містити одне або кілька рекламних оголошень об’єднаних у рамках єдиної концепції.

Рекламні матеріали – текстові, відео-, фото- та інші матеріали, що містять або виражають рекламне оголошення, рекламу Замовника.

Показ – розміщення/відображення рекламного оголошення на рекламних місцях.

Клік – перехід користувача за посиланням, вказаним у рекламному оголошенні після його показу.

Пошукова реклама – принцип показу реклами на передбачених для неї місцях, згідно з яким показ рекламного оголошення здійснюється за умови наявності у відповідному пошуковому запиті користувача ключового слова/словосполучення, зазначеного як критерій для показу рекламного оголошення. При цьому можуть враховуватися інші критерії показу реклами (геотаргетинг та інше).

Контекстна реклама – принцип показу реклами, згідно з яким показ оголошень здійснюється за умови наявності автоматично встановленої пошуковими інтернет-системами чи окремими сайтами відповідності тематики (контексту) веб-сторінки і/або інтересів користувачів. Ця відповідність визначається за сукупністю ключових слів/словосполучень, зазначених у рекламній кампанії в якості критерію показу для даного оголошення або іншим способом.

Звітний період – період надання послуг, який становить 1 (один) календарний місяць.

Дата договору-оферти – це дата, коли Замовник приймає умови цієї оферти і здійснює оплату замовлених послуг у визначеному порядку.

Дата закінчення терміну договору-оферти – це дата (при наявності такої), яку сторони встановили шляхом домовленості і яка передбачає дату припинення надання Виконавцем рекламних послуг (при повній оплаті за надані послуги).

1. Предмет договору-оферти

1.1. Виконавець зобов’язується на підставі заявок Замовника надавати рекламні послуги, а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати їх вартість на умовах цього Договору. Послуги, що надаються Виконавцем Замовникові включають розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів Замовника, в тому числі інтернет-проектів (посилань на інтернет-сторінки, банерів, інших рекламних матеріалів), з метою просування імені та бренду Замовника.

1.2. У перелік рекламних послуг за договором-оферти входять:

  • розповсюдження рекламних матеріалів згідно вимог і побажань Замовника у вигляді надання окремого місця для реклами на веб-сайті;
  • розміщення рекламних матеріалів Замовника на веб-сайті в узгодженому сторонамипорядку та вигляді;
  • збір статистичних даних, інформації та відомостей про розміщення рекламних матеріалів,
  • аналіз зібраної статистики;
  • коригування розміщених рекламних матеріалів і розміщення реклами з урахуванням вимог і побажань Замовника, якщо таке коригування допускається за правилами розміщення.

1.3. Детальний перелік рекламно-інформаційних послуг для кожного Замовника за договором-оферти визначається за домовленістю сторін та описується у рахунках на оплату послуг.

 

2. Загальні положення

2.1. Даний договір є публічним, і згідно ст. ст. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів. Текст договору-оферти публікований у вільному доступі для користувачів мережі Інтернет за посиланням: https://endotraining.com.ua/oferta-reklama/.

2.2. Попередня оплата послуг вважається акцептом договору-оферти Замовником (фізичною чи юридичною особою) та передбачає беззастережне прийняття умов цієї оферти.

 

3. Порядок розрахунків

3.1. Обсяг і вартість замовлених послуг з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у мережі Інтернет, а також повна вартість послуг наданих Виконавцем за звітний період визначаються за домовленістю Сторін та передбачає оплату згідно рахунків-фактур.

3.2. Договором-офертою передбачена безготівкова форма оплати шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

3.3. Оплата всіх замовлених послуг з розміщення рекламних матеріалів здійснюється безпосередньо Виконавцем, який несе зобов’язання перед третіми особами за розрахунки і сплату належних їм сум.

3.4. Виконавець щомісяця, протягом 3 (трьох) робочих днів місяця, наступного за звітним періодом, формує рахунок-фактуру і односторонній акт здачі-приймання наданих Замовнику послуг за звітний період.

3.5. У разі, якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів, після отримання рахунку-фактури Замовник не звернувся до Виконавця та не пред’явив претензію до якості наданих послуг, вважається, що послуги відповідають вимогам договору-оферти і прийняті Замовником у повному обсязі, що підтверджується закриттям акту здачі-приймання наданих послуг в односторонньому порядку Виконавцем.

3.6. Замовник здійснює 100% попередню оплату рекламно-інформаційних послуг за цим Договором протягом 3-х (трьох) банківських днів з дати отримання рахунка-фактури. Допускається оплата послуг частинами за домовленістю сторін.

3.7. Всі платежі за договором-офертою повинні здійснюватися виключно у національній валюті України – гривні.

 

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Замовник надає для розміщення рекламно-інформаційних послуг лише матеріали (фото-, відео-, текстові матеріали), які не порушують будь-яких прав третіх осіб, Закон України «Про рекламу» та інші норми чинного законодавства України.

4.2. Замовник попередньо (до подання матеріалів Виконавцю для розміщення) має одержати всі необхідні дозволи для використання і публікацію матеріалів.

4.3. Замовник має надати для розміщення рекламні матеріали та інформацію, що не порушують права третіх осіб, Закон України «Про рекламу» та інші норми чинного законодавства України.

4.4. Замовник гарантує, що зміст і форма рекламних матеріалів, визначення та використання ключових слів в них, що розміщуються Виконавцем, не порушують і не тягнуть за собою порушення будь-яких прав третіх осіб, Закону України «Про рекламу» та інші норми чинного законодавства України.

4.5. Замовник надає Виконавцю всю інформацію і матеріали для проведення рекламно-інформаційних послуг, дотримуючись обумовлених Сторонами строків.

4.6. Замовник зобов’язаний здійснювати розрахунки з Виконавцем, дотримуючись обумовлених Сторонами строків.

4.7. Замовник вправі відмовитися від надання послуг, попередивши Виконавця, надіславши електронного листа на адресу: info@endotraining.com.ua, а якщо послуги вже надані – повністю оплатити їх вартість за умовами Договору. Відмова Замовника від даного договору-оферти не передбачає повернення Виконавцем будь-яких коштів, сплачених попередньо.

4.8. Виконавець зобов’язаний розмістити рекламно-інформаційні матеріали Замовника у погодженому Сторонами рекламному місці на веб-сайті Виконавця. Розміщуючи ці матеріали Виконавець виходить із того, що Замовник попередньо одержав всі необхідні дозволи для публікації і використання матеріалів і їх використання не порушує будь-яких прав третіх осіб, Закон України «Про рекламу» та інші норми чинного законодавства України.

4.9. Виконавець вправі зупинити розміщення видалити розміщені рекламно-інформаційні матеріали без попереднього попередження Замовника та припинити надання послуг, якщо виявилося, що Замовник передав для розміщення інформацію, що порушує будь-які права третіх осіб, Закон України «Про рекламу» та інші норми чинного законодавства України, або відмовився оплачувати надані послуги.

4.10. Виконавець вправі залучати для виконання послуг за договором-оферти третіх осіб на свій розсуд.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за умовами договору-оферти згідно чинного законодавства України.

5.2. Виконавець несе відповідальність за виконання послуг у відповідності з даним договором-офертою.

5.3. Замовник несе відповідальність за своєчасну оплату наданих рекламно-інформаційних послуг. Замовник відповідає за зміст переданих Виконавцю для розміщення і опублікованих на веб-сайті рекламно-інформаційних матеріалів згідно з умовами договору-оферти, за дотримання авторських прав і прав третіх осіб, за наявність посилань на ліцензії та/або вказівки на сертифікацію продукції й послуг, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4. Усі права на опубліковані аудіо, відео, графічні й текстові матеріали належать їх власникам й Виконавець та його працівники не відповідають за використання цих матеріалів, за будь-які помилки, неточності, які можуть бути виявлені в них, за будь-які прямі, непрямі, опосередковані, а також будь-які інші види збитків, які виникли в результаті використання або у зв’язку з використанням цих матеріалів.

5.5. Виконавець, адміністрація веб-сайту, де опубліковані рекламно-інформаційні матеріали Замовника та/або їхні представники не несуть відповідальності і не дають гарантій стосовно таких питань:

  • відповідності результатів розміщення рекламно-інформаційних матеріалів очікуванням Замовника;
  • відсутності перебоїв і помилок, своєчасності, надійності і безпечній роботі веб-сайту та його функцій;
  • усунення помилок і недоліків на веб-сайті;
  • відсутності комп’ютерних вірусів чи інших джерел помилок на веб-сайті або їх сервері.

 

6. Акцепт договору-оферти, термін і припинення його дії

6.1. Умови договору-оферти діють з моменту його розміщення в мережі Інтернет за посиланням: https://endotraining.com.ua/oferta-reklama/.

6.2. Виконавець вправі періодично оновлювати умови договору-оферти на власний розсуд. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту за посиланням https://endotraining.com.ua/oferta-reklama/. У разі незгоди з такими змінами Замовник має право припинити замовлення послуг та дію договору-оферти з ним, попередивши Замовника, надіславши електронного листа на адресу: info@endotraining.com.ua та оплативши повну вартість наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів.

6.3. Акцептом договору-оферти є сплата Замовником попереднього платежу, визначеним за домовленістю сторін і вказаному у рахунку-фактурі.

6.4. Договір-оферта набуває чинності з моменту акцепту і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі чи його розірвання за домовленістю сторін.

 

7. Додаткові умови

7.1. Суперечки та розбіжності за даним договором-офертою вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Спори, за якими не досягнуто згоди, вирішуються у Господарському суді за місцем знаходження Виконавця.

7.3. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених у цьому договорі-оферті, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

7.4. Сторони зобов’язуються сповіщати один одному про зміну своєї адреси (місця знаходження), банківських реквізитів, номерів телефонів, адрес електронної пошти не пізніше 10 (десяти) днів після такої зміни.

7.5. Сторони встановили, що при виконанні їхніх зобов’язань можливий обмін документами за допомогою сканкопії або з використанням електронної пошти, відправленої з домену сторони цього договору. Сторони визнають юридичну силу листування сторін по електронній пошті.

7.6. Сторони надають згоду на обробку (у тому числі збирання, використання та зберігання) їх персональних даних (даних керівників та інших працівників), зазначених у документах Сторін, з метою ведення господарської діяльності Сторін, забезпечення реалізації податкових відносин, ведення бухгалтерського обліку та бази даних контрагентів сторін.

 

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе зобов’язань за цим договором-офертою, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили: стихійне лихо, епідемія, вибух, пожежа та інші надзвичайні обставини, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання зобов’язань за договором-офертою відкладається пропорційно часу, протягом якого діяли ці обставини. Якщо обставини діють більше 3 (трьох) місяців, то кожна зі Сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку. В цьому випадку жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування збитків.

8.2. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов’язання протягом 5 (п’яти) дні, починаючи з моменту їх настання, повідомляє іншу сторону за договором-офертою про настання (припинення) таких обставин у доступній для неї спосіб комунікації (e-mail, SMS, поштовий лист, телефонний дзвінок та ін.). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє сторони права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

 

  1. Реквізити Виконавця

ТОВ «МЕДКОМПАНІ ГРУП»

04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 7

код ЄДРПОУ 38619307

п/р IBAN UA143209840000026003210289553

в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984

ІПН 386193026593,

св. ПДВ №200121958

 

Директор                                Є.В. Коліушко